Historie
Ideel stiftelse siden 1956

Her følger et kortfattet sammendrag av hendelser som har påvirket utviklingen og satt sine spor på Furukollen gjennom årene.

Liv og Birger Stokke tok initiativ til å bygge Furukollen sykehjem i midten av 1950-årene.

 • 1954: Helsemyndighetenes godkjente planene for sykehjem for 22 pasienter.
 • 1956: De første pasientene ankom Furukollen den 23.06.56.
 • 1960: Furukollen begynte med arbeidsstuer.
 • 1965: Personalboligen Bakkebo ble bygget.
 • 1972: Institusjonen ble omgjort til en Stiftelse med eget styre.
 • 1973: Stiftelsen Furukollen sykehjem overtok Ringnes sykehjem på Haga med 18 pasienter.
 • 1975: Furukollen sykehjem ble godkjent som dagsenter. Denne godkjenningen var et ledd i det å kunne gi dagtilbud til de mange psykiatriske pasienter fra Oslo kommune som var i privat pleie i Nes.
 • 1976: Industribygget var ferdig til bruk – innvielsen var i januar i 1977. Samme år ble også den første Drengen tilhengeren produsert.
 • 1977: Heldøgnsplassene ble midlertidig disponert av Gaustad sykehus i forbindelse med at Oslo sektoriserte sin psykiatri. Tidligere hadde Dikemark sykehus disponert plassene.
 • 1978: Furukollen overtok vaktmesterboligen Ringnesodden på Haga.
 • 1980: Drivhuset ble tatt i bruk.  Furukollen sykehjem endret navn til Furukollen sykehjem og dagsenter.   
 • 1981: De tre nye bokollektivene (Blåstua, Grønnstua og Rødstua ble tatt i bruk med totalt 18 nye plasser.
 • 1982: Den 25.05.82 ble 25-årsjubilèet ble markert og Birger Stokke fikk Kongens fortjeneste medalje i gull for sitt arbeid med å bedre kårene for psykiatriske pasienter.
 • 1984: Tidligere bestyrerbolig (Veslekrullen) ble tatt i bruk til skolestue og til 2 hybler for pasienter som skulle trenes opp før utskrivning.
 • 1992: Drengen tilhenger nr 1 000 ble levert. Furukollen sykehjem og dagsenter skiftet navn til: Furukollen psykiatriske senter. Furukollen hadde på den tiden 60 godkjente heldøgnsplasser og 25 godkjente dagplasser.
 • 1993: Gaustad sykehus overtok også det administrative og økonomiske ansvaret fra Dikemark sykehus. Gaustad sykehus hadde hatt det psykiatriske tilsynet fra 1977, men det administrative hadde ligget under Dikemark.
 • 1995: Det ble utarbeidet skisser for en utbygging av Furukollen for flere enerom. I forbindelse med nedleggelse av en langtidsavdeling ved Gaustad sykehus ble det inngått en spesialavtale mellom Gaustad og Furukollen angående overføring av 4 pasienter som trengte noe tettere oppfølging. Blåstua ble da omgjort til en forsterket enhet.  Det var flom på Østlandet, blant annet på Ringnes, og pasientene ble evakuert og overflyttet til Furukollen i ca 2 måneder. I den forbindelse hadde Furukollen besøk av dronning Sonja.
 • 1998: Oslo bystyre vedtok å bevilge kr 34,5 millioner til modernisering og utbygging av sykehjemmet.
 • 2002: Staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten, herunder psykiatrien. Furukollen ble etter dette en selvstendig stiftelse uten tilknytning til Oslo kommune.
 • 2002: På høsten er det byggestart på det nye bokollektivet (Veslekrullen).
 • 2002: Furukollen inngikk en driftsavtale med Aker universitetssykehus helseforetak (HF) om at de kjøpte 38 plasser. Resterende plasser ble solgt til kommuner, bydeler i Oslo og andre helseforetak.
 • 2003: I mai flytter pasientene fra Ringnes/Ringnesodden inn på Furukollen. Veslekrullen ble tatt i bruk, og Ringnes ble avviklet.
 • 2003: Ringnes og Ringnesodden ble solgt.
 • 2005: Furukollen fikk rammeavtale med Helse Øst RHF om kjøp av 20 plasser. Avtalen med Helse Øst går foreløpig ut 2007. De resterende plassene selges til andre helseforetak, bydeler i Oslo og nærliggende kommuner.
 • 2010: Furukollen godkjennes av Helsedirektoratet til å ha ansvar for tvunget psykisk helsevern.
 • 2011: Stiftelsen etablerer et eget driftsselskap; Furukollen Psykiatriske Senter AS. Det er kun stiftelsen som eier aksjene i driftsselskapet.
 • 2014: Ombygning av avdeling Boligene. Det lages to store leiligheter med personalbase i midten ved Rødstua. I tillegg lages det en separat leilighet og vaktrom på Blåstua.  Det etableres et tilbud for mer ressurskrevende brukere.
 • 2015: Tilgangen til lege- og psykologspesialister har aldri vært større på Furukollen. Det er det nå tilknyttet en psykologspesialist og tre psykiatere.
 • 2015: Styret vedtar at det skal anskaffes et nybygg med 10 pasientplasser.
 • 2016: Loftet på hovedhuset (Solbakken) pusses opp. Det blir blant annet laget et eget rom/atelier til billedterapien.
 • 2016: Avdeling Villa Solsiden med 10 pasientplasser er klar for innflytting juni 2016.
 • 2017: Styret vedtar i april en utvidelse/ utbygning av avdeling Veslekrullen med 10 pasientplasser.
 • 2018: Avdeling nye Veslekrullen står ferdig og er innflytningsklart i mars.