En ideell stiftelse siden 1956

Her kan du lese Furukollens historie i korte trekk. Dette er hendelsene som har påvirket utviklingen og satt sine spor på Furukollen gjennom årene.

kontakt-oss

Snakk med oss

Tlf: 63 90 30 10  /   E-post: post@sfps.no  /   Kontakt
Historien begynner med Liv og Birger Stokke, som tok initiativ til å bygge Furukollen sykehjem i midten av 1950-årene.

1954
Helsemyndighetene godkjenner planene for et sykehjem for 22 pasienter.

1956
De første pasientene ankommer Furukollen den 23. juni.

1960
Furukollen begynner med arbeidsstuer.

1965
Personalboligen Bakkebo blir bygget.

1972
Institusjonen blir omgjort til en stiftelse med eget styre.

1973
Stiftelsen Furukollen sykehjem overtar Ringnes sykehjem på Haga med 18 pasienter.

1975
Furukollen sykehjem blir godkjent som dagsenter. Denne godkjenningen var et ledd i det å kunne gi et dagtilbud til de mange psykiatriske pasientene fra Oslo kommune som da var i privat pleie i Nes.

1976
Industribygget er ferdig til bruk – innvielsen er i januar 1977.
Samme år blir også den første Drengen-tilhengeren produsert.

1977
Heldøgnsplassene blir midlertidig disponert av Gaustad sykehus i forbindelse med at Oslo sektoriserer sin psykiatri. Tidligere hadde Dikemark sykehus disponert plassene.

1978
Furukollen overtar vaktmesterboligen Ringnesodden på Haga.

1980
Drivhuset tas i bruk. Furukollen sykehjem endrer navn til Furukollen sykehjem og dagsenter.   

1981
De tre nye bokollektivene Blåstua, Grønnstua og Rødstua tas i bruk, med totalt 18 nye plasser.

1982
Den 25. mai blir 25-årsjubiléet markert og Birger Stokke får Kongens fortjeneste medalje i gull for sitt arbeid med å bedre kårene for psykiatriske pasienter.

1984
Den tidligere bestyrerboligen (Veslekrullen) blir tatt i bruk som skolestue. Bygget har også 2 hybler for pasienter som skal trenes opp før utskrivning.

1992
Drengen-tilhenger nr. 1 000 blir levert. Furukollen sykehjem og dagsenter skifter navn til Furukollen psykiatriske senter. Furukollen har på denne tiden 60 godkjente heldøgnsplasser og 25 godkjente dagplasser.

1993
Gaustad sykehus overtar også det administrative og økonomiske ansvaret, fra Dikemark sykehus. Gaustad sykehus hadde hatt det psykiatriske tilsynet fra 1977, mens det administrative hadde ligget under Dikemark.

1995
Det blir utarbeidet skisser for en utbygging av Furukollen, for å kunne tilby flere enerom. 
I forbindelse med nedleggelse av en langtidsavdeling ved Gaustad sykehus blir det inngått en spesialavtale mellom Gaustad og Furukollen angående overføring av 4 pasienter som trenger noe tettere oppfølging. Blåstua blir da omgjort til en forsterket enhet. 
Dette året er det en uvanlig stor flom på Østlandet, blant annet på Ringnes, og pasientene der blir evakuert og overflyttet til Furukollen i ca 2 måneder. I den forbindelse får Furukollen besøk av dronning Sonja.

1998
Oslo bystyre vedtar å bevilge 34,5 millioner til modernisering og utbygging av sykehjemmet.

2002
Staten overtar ansvaret for spesialisthelsetjenesten, herunder psykiatrien. Furukollen blir etter dette en selvstendig stiftelse uten tilknytning til Oslo kommune.
På høsten er det byggestart på det nye bokollektivet (Veslekrullen).
Furukollen inngår en driftsavtale med Aker universitetssykehus helseforetak (HF) om kjøp av 38 plasser. Resterende plasser blir solgt til kommuner, bydeler i Oslo og andre helseforetak.

2003
I mai flytter pasientene fra Ringnes/Ringnesodden inn på Furukollen.
Veslekrullen blir tatt i bruk, og Ringnes blir avviklet.
Ringnes og Ringnesodden selges.

2005
Furukollen inngår en rammeavtale med Helse Øst RHF om kjøp av 20 plasser. Avtalen med Helse Øst går foreløpig ut 2007. De resterende plassene selges til andre helseforetak, bydeler i Oslo og nærliggende kommuner.

2010
Furukollen godkjennes av Helsedirektoratet til å ha ansvar for tvunget psykisk helsevern.

2011
Stiftelsen etablerer et eget driftsselskap; Furukollen Psykiatriske Senter AS. Aksjene i driftsselskapet eies utelukkende av stiftelsen.

2014
Det foretas en ombygning av avdeling Boligene. Det lages to store leiligheter med personalbase i midten ved Rødstua. I tillegg lages det en separat leilighet og vaktrom på Blåstua. Det etableres et tilbud for mer ressurskrevende brukere.

2015
Tilgangen til lege- og psykologspesialister har aldri vært større på Furukollen. En psykologspesialist og tre psykiatere er nå tilknyttet stiftelsen.

2016
Loftet på hovedhuset (Solbakken) pusses opp. Det blir blant annet laget et eget rom/atelier for billedterapi.
Avdeling Villa Solsiden med 10 pasientplasser er klar for innflytting i juni.

2018
Avdeling nye Veslekrullen med 10 nye pasientplasser står ferdig og er innflytningsklar i mars.