Faglig tilnærming

Vi benytter oss av mange ulike metoder, som alle har en god faglig forankring. Vi tar alltid utgangspunkt i den enkeltes situasjon, og legger vekt på en høy grad av brukermedvirkning.
kontakt-oss

Snakk med oss

Tlf: 63 90 30 10  /   E-post: post@sfps.no  /   Kontakt

Miljøterapi og brukermedvirkning

For oss betyr god miljøterapi at vi tilrettelegger miljøet på en terapeutisk måte, med mål om at hver pasient skal kunne leve et mest mulig selvstendig og meningsfult liv. Vi benytter oss av anerkjente miljøterapeutiske prinsipper, med vekt på trygge relasjoner og en støttende tilnærming.

Miljøterapien skal oppleves forutsigbar, skal ta utgangspunkt i pasientens individuelle situasjon, og planlegges slik at den enkelte selv blir i stand til å ta tak i sin bedringsprosess. Dette kalles en Recovery/Empowerment-basert tilnærming.

Brukermedvirkning er viktig for oss, og møtet mellom bruker og hjelper står sentralt i vår tilnærming. Vi kartlegger systematisk i hvilken grad brukeren opplever å ha medvirkning i eget tilbud.

Furukollen benytter Early Recognition Method (ERM) som systematisk miljøterapeutisk tilnærming. ERM er en relativt ny metode som legger vekt på verdier som respekt, likeverd og brukermedvirkning. Metoden åpner for innsikt rundt sårbarhetsfaktorer, forvarsler og planlagte tiltak som kan redusere kriser. På denne måten kan pasienten oppnå større grad av selvkontroll og mestring i sitt liv. Metoden bygger på pasientens egne opplevelser og erfaringer, og kan brukes uavhengig av om situasjonen involverer vold, aggresjon, sinne, depresjon, psykose, mani, rus eller annet.
Les mer om ERM her.
 
Flere ulike samtaleverktøy benyttes som en naturlig del av miljøterapi.
 

Arbeidsterapi og aktivitetsavdeling

Tre av våre ansatte har det overordnede ansvaret for aktiviteter og gruppetilbud.

På aktivitetssenteret får pasientene tilbud om arbeidstrening innen industri, kjøkken eller renhold. De kan også velge å bistå vaktmester med enklere forefallende oppgaver. Tilbudet med størst oppslutning er industriavdelingen, hvor arbeidsoppgavene består av pakke- og monteringsarbeid. Hovedoppdraget for tiden er pakking av rensemiddel til kaffetraktere.

Det utbetales arbeidsoppmuntringspenger, som har stor betydning for mange av brukerne, og bidrar til en normalisert arbeidshverdag. Arbeidsterapi gir mestringsfølelse, en følelse av å være til nytte, og at man bidrar til å utføre noe meningsfylt.
 
Furukollen_MG_2974


Skole

Furukollen har et eget skoletilbud med spesialpedagoger. Det tilbys voksenopplæring til en del av beboerne, etter individuell vurdering. Skolen er organisert under Jessheim videregående. Skoletilbudet består av spesialundervisning for voksne på både grunnskolenivå og videregående nivå, i henhold til Opplæringsloven § 4a-2. Skolen legger til rette for både individuelt tilpasset undervisning, og undervisning med flere i gruppe. Undervisningen foregår i henhold til egen timeplan mandag–torsdag.

Skolen utgir også «Furunåla», som er stiftelsens egen internavis med ca 11 utgivelser pr år.

Skoletilbudet ved Furukollen fylte 40 år i 2020.

Samtaleterapi

Alle pasienter tilknyttet spesialisthelsetjenesten får en faglig ansvarlig behandler, som er psykiater og/eller psykologspesialist. Behandlerne har en eklektisk tilnærming til faget, det vil si at de benytter ulike metoder og teknikker for å sette sammen et individuelt tilpasset behandlingsopplegg for hver pasient. Samtaleterapi tilbys ukentlig, eller etter behov. 


Musikkterapi

En av våre spesial sykepleiere er for tiden i etterutdanning innen musikkterapi, ved Norges Musikkhøgskole. "Musikkterapifeltet er tverrfaglig og omfatter fag som psykologi, spesialpedagogikk, musikkvitenskap og helsefag i kombinasjon med musikk. En sentral målsetting er å utvikle ferdigheter innen kommunikasjon og sosialt samspill gjennom bruk av instrumenter, stemmen og egen tilstedeværelse. Improvisasjon er sentralt, både i den musikalske og den mellommenneskelige utvekslingen" (NMH).
Terapiformen vil i hovedsak utøves i vårt "Studio Manhattan" - se link.


Billedterapi

Billedterapi er en behandlingsform som benytter skapende arbeid med bilder som kommunikasjon i en terapeutisk relasjon. Ved å utrykke seg gjennom tegning, maling, collage, forming i leire eller andre materialer kan en person få kontakt med sin indre verden på en annen måte enn gjennom kun ord. I billedterapi er det ikke nødvendig med tegneferdigheter – hensikten med teknikken er å hjelpe pasienten til å utvikle evnen til å uttrykke seg og forstå seg selv på en dypere måte. Ved å se på bildet og utforske det sammen med en billedterapeut, kan man få tilgang til tanker og følelser som det har vært vanskelig å oppnå kontakt med via ren verbal terapi.

Furukollen har en egen billedterapeut i 50% stilling, og det tilbys billedterapi både individuelt og i gruppe.

 
Furukollen_MG_2878

Kompetanse

Alle våre avdelinger er bemannet med kvalifiserte fagpersoner som har relevant helsefaglig utdanning. De fleste av våre miljøterapeuter har videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller rus. I tillegg er følgende fagpersoner tilknyttet Furukollen: Fire psykiatere, dvs. leger med spesialisering i psykiatri – to psykologspesialister, med spesialfelt voksenpsykologi – og en psykolog. 


Kontinuerlig forbedringsarbeid

Vi jobber aktivt med å kvalitetssikre alle ledd i virksomheten. Utvikling og forbedring av prosedyrer i samsvar med lover, regler og nasjonale retningslinjer er en del av vårt daglige fokus. Vi har et enkelt og godt fungerende avvikssystem. Kvalitetssikringssystemet er med på å sikre en forsvarlig drift og ivaretakelse av våre forpliktelser ovenfor brukere, ansatte og samarbeidspartnere.

I tillegg har vi flere ulike grupper, som:


Samtalegruppe
Musikklyttegruppe
Temagruppe