Kontakt med brukerrådet

Brukerrådet skal sørge for brukermedvirkning, samt ivaretakelse av pasienters og pårørendes interesser og behov. Brukerrådet skal være et rådgivende organ for styret og den øvrige ledelsen ved Furukollen.

Brukerrådet består av tre representanter som er valgt blant interesseorganisasjoner for pasienter og pårørende.

Brukerrådet gjennomfører fire møter i året. Administrasjonen ved institusjonsleder og en av avdingslederne deltar på møtene. Administrasjonen sørger for møteinnkalling og skriver referat fra møtene.

Brukerrådet velger selv leder og nestleder.

 

            Brukerrådets mandat:

  • Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til pasientene, herunder å avgi høringsuttalelser i relevante saker.
  • Bidra med innspill til budsjett og utarbeidelse av årsrapport.
  • Bidra til å utvikle gode relasjoner til sentrale samarbeidspartnere.
  • Komme med forslag til kvalitetsforbedringer.
  • Etter nærmere avtale med styreleder kan leder for brukerrådet møte som observatør på styremøter, med anledning til å uttale seg i saker som angår pasienttilbudet.

Brukerrådet skal ikke behandle pasientsaker.

Furukollens pasienter og pårørende kan ta kontakt med brukerrådet i generelle saker som angår behandling og tilbud.

Brukerrådet kan kontaktes på e-post: brukerradet@sfps.no

Brukerrådet har et kontor i rommet innenfor kantinen hvor de er tilgjengelig i forkant av møtene i brukerrådet. Det er oppslag i avdelingene over tidspunktene.