Avdelinger
Beskrivelse av døgnenhetene

Senteret har pr i dag 45 døgnplasser, fordelt på fem avdelinger med ulikt omsorgsnivå.

Pasientplassene ved Furukollen er todelt. Furukollen har en avtale med Helse sør/ øst, som disponerer 30 av pasientplassene. De andre plassene disponeres i hovedsak av kommuner på Østlandet.
Avdeling Syd
Syd er en forsterket enhet med inntil 8 plasser. Avdeling Syd ligger i første etasje i vårt hovedbygg. Ved behov kan avdelingen være lukket. Syd ivaretar ressurskrevende psykiatriske pasienter som på grunn av sine symptomer, psykososiale fungering og eventuell tilleggsproblematikk trenger stor grad av beskyttelse, støtte og struktur i døgnbemannet institusjon med psykiatrisk fagkompetanse. Furukollen ved avdeling syd er godkjent til å ha ansvar for pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern med og uten døgnopphold.
Avdeling Syd 2
Syd 2 er en langtidsenhet med inntil 8 plasser. Syd 2 har beliggenhet i andre etasje i vårt hovedbygg. Det er ankomst til avdelingen med trapp og heis. I vårt hovedbygg er det stasjonert egne nattevakter. Dette gir rom for tett oppfølging av brukerne gjennom hele døgnet.  Syd 2 ivaretar psykiatriske langtidspasienter/ beboere som grunnet sine symptomer og psykososiale fungering har behov for langvarig omsorg og/eller  trening med sikte på boform på et lavere omsorgsnivå.
Avdeling Nord
Nord  er en langtidsenhet med inntil 9 plasser. Avdeling Nord ligger i den eldre delen av vårt hovedbygg, men ble totalrehabilitert i år 2000. Alle rom har som våre andre enheter eget bad med toalett/ dusj. Nord ivaretar  langtidspasienter/ beboere som grunnet sine symptomer og psykososiale fungering har behov for langvarig omsorg og/ eller trening med sikte på boform på et lavere omsorgsnivå.
Avdeling Bokollektivene
Bokollektivene har inntil 13 plasser fordelt på 3 enheter.  Blåstua, Rødstua og Grønnstua. Bygningene  ligger på et lite tun med inngangspartiene vendt mot hverandre. Rommene har noe ulik størrelse. Boligene rommer blant annet tre separate godt utstyrte leiligheter med egen personalbase.

Bokollektivene ivaretar pasienter/ beboere som er i behov av behandling og eventuelt bo – trening med henblikk på utskriving til egnet boform eller lavere omsorgsnivå.
Avdeling Veslekrullen
Avdelingen består av to bygg med en innbygget gang i mellom. Boenhetene ligger i det ene bygget. I det andre bygget ligger fellesfunksjoner som stue, kjøkken og vaktrom. Veslekrullen har inntil 8 pasientplasser og gir tilbud til psykiatriske pasienter/ beboere som er i behov av rehabilitering, behandling og botrening med henblikk på utskriving til egnet boform eller overføring lavere omsorgsnivå. Alle pasientrommene er relativt store og har utgang til balkong og uteplass.